Fil Suresi Oku: Fil Suresi Arapça Yazılışı, Anlamı, Tefsiri, Fazileti ve Türkçe Okunuşu

Selamün Aleyküm Hikmet Fevzi Bereket , Burada
Fil Suresi Oku: Fil Suresi Arapça Yazılışı, Anlamı, Tefsiri, Fazileti ve Türkçe Okunuşu

Fil suresi, Kur’an-ı Kerim’in 105. suresidir ve 5 ayetten oluşur. Mekke döneminde inmiştir ve Elemtera suresi olarak da bilinir. Fil suresi okunuşu sık sık yapılır; çünkü bu surenin faziletleri ve faydaları bulunur. Fil suresi adını, ilk ayette geçen “Fil” kelimesinden almıştır. Birçok İslami kaynakta Fil suresi duası faziletleri, meali ve tefsiri ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Fil suresi duası Arapça yazılışı, anlamı ve Türkçe okunuşu bilmeyenler, ezberlemek için önce dinlemeli daha sonra ise gayret sarf etmelidir. Fil suresi Arapça ve Türkçe okunuşu, yazılışı, anlamı, fazileti ve dinle seçeneği hakkında detaylı bilgiler içeriğimizde.

Fil Suresi Oku: Fil Suresi Arapça Yazılışı, Anlamı, Tefsiri, Fazileti ve Türkçe Okunuşu


Kur'an-ı Kerim'in 105. suresi olan Fil Suresi, Mekke devrinde inmiştir. İniş sırasına göre 19. suredir ve tamamı 5 ayetten oluşur. Fil suresi, adını ilk ayeti oluşturan “Fil” kelimesinden almıştır. Fil Suresi, halk arasında “Elemtera Suresi” olarak da bilinir. Birçok dini kaynakta, Fil Suresi duası faziletleri, anlamı ve meali ile ilgili önemli bilgiler yer alır. Fil Suresi okunuşu bilmek önem arz eder. Fil Suresi okunuşu sık sık yapılmalıdır; çünkü bu surenin faziletleri ve faydaları olduğuna inanılır. Ezberlemek ve dinlemek isteyenler için Fil suresi anlamı (meali), Arapça yazılışı ve Elemtera Türkçe okunuşu, fazileti ile dinle seçeneği hakkında bilgiler içeriğimizde yer alıyor...FİL SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm.

Elemtera keyfe fe’ale Rabbuke bi-ashâbi’l-fîl.
Elem yec’al keydehum fî tadlîl.
Ve ersele ’aleyhim tayran ebâbîl.
Termîhim bi-hıcâratin min siccîl.
Fece’alehum ke’asfin me’kûl.
FİL SURESİ YAZILIŞI

FİL SURESİ TÜRKÇE ANLAMI (DİYANET MEALİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Rabbin fil sahiplerine neler etti, görmedin mi?
Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı?
Onların üstüne sürü sürü kuşlar gönderdi.
O kuşlar, onların üzerlerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar atıyordu.
Böylece Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi.
FİL SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir. Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

FİL SURESİ KONUSU NEDİR?

Sûrede fil ordusu ile ilgili kıssa anlatılmaktadır. Kâbe’yi yıkmak isteyen Yemen’in genel valisi Ebrehe’nin fillerle Mekke’ye hücumunu, sonuçta yok olup gitmelerini konu edinmiştir.

FİL SURESİ FAZİLETİ

Kullarına derdi veren Yüce Allâh dermanını da vermiştir. Kur’an-ı Kerim surelerini okumanın aynı zamanda birer zikir olduğu da düşünülürse, bu surelerin özelliklerindeki hikmet ve incelikleri daha iyi anlamış oluruz. Fil suresi fazileti, faydaları ve özellikleri şu şekildedir:

“Hasımlarına karşı Fil Sûresini okuyan kimse, hasımlarını (düşmanlarını) mağlup eder.” Sûreleri okuma adeti ise en az üç, beş, yedi kere olur. Sonra (100) yüz kere olabildiği gibi daha fazla da olabilir. Nitekim bunun örnekleri geçmektedir.

“Akşamlan bilhassa, akşam ile yatsı arasında (1000) bin kere okuyan kimse, her türlü muradına kavuşur, tüm dilekleri gerçekleşir " buyrulmuş Fil Sûresi hakkında.

FİL SURESİ TEFSİRİ (KUR'AN YOLU)

Tefsir ve tarih kaynaklarında anlatıldığına göre o zaman Habeşis­tan’ın yönetiminde bulunan Yemen’in genel valisi Ebrehe her yıl Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret eden Arap hacılarını San‘a’ya çekmek için burada Kulleys veya Kalîs (kilise) denilen büyük bir katedral yaptırdı. Çeşitli bölgelere propagandacılar göndererek mâbedi ziyaret etmeleri için halkı San‘a’ya çağırdı. Ancak bu ümidi gerçekleşmeyince Kâbe’yi yıkmaya karar verdi ve muhtemelen 570 yılında, içinde mahmûd (mamut) adlı filin de bulunduğu büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü (olayın tarihi ve sebepleriyle ilgili farklı görüşler için bk. Mustafa Fayda, “Fil Vak‘ası”, DİA, XIII, 70-71). Ebrehe, hareketini engellemek için karşısına çıkan bazı güçleri etkisiz hale getirerek yoluna devam etti. Gönderdiği bir müfreze, içinde Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’e ait 200 devenin de bulunduğu Mekkeliler’e ait çok sayıda deveyi ele geçirdi. Abdülmuttalib, Ebrehe’ye gelerek develerinin iadesini istedi; Ebrehe’nin Kâbe ile ilgili bir sorusu üzerine Kâbe’yi merak etmediğini, çünkü onu sahibinin koruyacağını söyledi. Ertesi gün Ebrehe, ordusuna Kâbe yönünde hareket emri verdi. Fakat kaynaklarda belirtildiğine göre en öndeki fil (mamut) yerinden kımıldamadığı gibi askerler de üzerlerine taşlaşmış çamur yağdıran sürü sürü kuşlar tarafından –âyetteki benzetmeyle– “yenilip çiğnenmiş ekin” gibi imha edildi. Bazı müfessirler “sürü sürü” şeklinde çevrilen ebâbîl kelimesinin bir kuş türünün adı olduğu kanaatindedir, buna göre 3. âyete “ebâbîl kuşlarını göndermedi mi?” şeklinde mâna vermek gerekir; fakat –konuya ilişkin rivayet ve tefsirler dikkate alındığında– bu görüş ikna edici görünmemektedir (bilgi için bk. Elmalılı, IX, 6102-6105). Yaygın inanışa göre bu olay Hz. Peygamber’in doğumundan elli-elli beş gün veya üç ay önce vuku bulmuştur.

Sûrede Hz. Peygamber’e hitap edilerek 1-2. âyetlerde fil ordusunun başına gelen felâketin büyüklüğünden ve Kâbe’yi yıkma planlarının boşa çıkarıldığından haberdar olduğu ifade edilmektedir. Hz. Peygamber olaya bizzat şahit olmadığı halde, ona yöneltilen “görmedin mi” şeklindeki hitap mecazi bir ifade olup olayı bizzat gözüyle görmese bile görenlerden işitmiş olduğunu ve görmüş gibi kendisine tasvir edildiğini gösterir. 3-5. âyetler ise felâketin nasıl cereyan ettiğini yani Allah tarafından gönderilen sürülerle kuşun fil ordusunun üzerine pişkin tuğla türü taşlar yağdırarak onları nasıl hayvanlar ve haşarat tarafından yenmiş ekin artığına çevirdiğini ifade eder. Râzî’ye göre Ebrehe ve askerlerinin besledikleri kötü emellerin sûrede keyd (plan, tuzak) kelimesiyle ifade edilmesi, onların sadece Kâbe’yi yıkma amacı taşımadıklarını gösterir. Çünkü önceden açıkladıkları için Kâbe’yi yıkma fikri artık “tuzak” olmaktan çıkmıştı. Şu halde keyd kelimesi burada Ebrehe tarafının Araplar’a karşı besledikleri başka sinsi planları dile getirmektedir (XXXII, 99; bu planlar ve tuzakların neler olabileceği konusunda bk. Fayda, gös. yer.). Muhtemelen bu plan içinde Mekke’ye ve Mekkelilere verilecek ağır yıkım ve kötülükler de vardı.

Eski tefsirlerde bu fil olayı bütünüyle bir mûcize olarak değerlendirilir. Bazı tarihçi ve müfessirlerin, tâbiîn âlimlerinden İkrime’ye atfettikleri bir rivayette o, “Bu taşlar kime isabet ettiyse onda çiçek hastalığı görüldü” demiştir (İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 54-56; Taberî, XXX, 298-299, 303). Rivayete göre Hicaz bölgesinde çiçek ve kızamık hastalığı ilk defa bu olaydan sonra görülmüştür (bk. Taberî, XXX, 196). Muhammed Abduh, Ferîd Vecdî, Cevâd Ali, Muhammed Esed gibi bazı çağdaş araştırmacılar bu rivayetlere dayanarak olayı bulaşıcı hastalık salgını şeklinde yorumlamaya çalışmışlardır. Abduh’a göre sûrede sözü edilen kuşlardan maksat bir çeşit gerçek kuş olabileceği gibi sinek, sivrisinek vb. mikrop taşıyıcı canlılar da olabilir (bk. Tefsîru cüz’i Amme, s. 157-158). Ancak çağdaş müfessirlerin çoğu dönemin güçlü akımlarından pozitivizmin etkisi altında ortaya konduğunu düşündükleri bu yoruma katılmamış, ona karşı ciddi tenkitler yöneltmişlerdir (meselâ bk. Elmalılı, VIII, 6123-6144; Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, VI, 3976-3979). Sonuç olarak Allah’ın evini yıkmaya kalkışan saldırgan bir güç, bir mûcize neticesinde cezasını görmüş; hiçbir şekilde düşmana karşı koyma imkânı bulamayan ve şehri terkedip dağlara çekilen Mekke halkı da bu olaydan zarar görmeden kurtulmuştur.

“Pişkin tuğla” diye çevirdiğimiz 4. âyetteki siccîl kelimesi “taşlaşmış çamur” demektir. Son âyetteki asf kelimesi ise “ekinin samanı ve buğday kapçığı gibi güve, böcek ve kurtçukların yediği, rüzgârın sağa-sola savurduğu kırıntılar” anlamına gelir. Müfessirler kuşların, ağızlarında ve ayaklarında bu tür taşlar götürüp Ebrehe ordusunun üzerine fırlattıklarını, sonuçta askerlerin birçoğunun bu taşların etkisiyle öldüğünü, Ebrehe’nin ise yaralı olarak San‘a’ya döndükten sonra orada hayatını kaybettiğini ifade etmişlerdir (Taberî, XXX, 196; Râzî, XXXII, 96-97). “Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi” meâlindeki son âyet, Ebrehe ve ordusunun nasıl büyük bir felâkete mâruz kaldığını ve sonuçta helâk olduğunu gösterir. Bu olayın Mekkeliler için öneminden dolayı bu yıla “Fil yılı” denilmiş ve onlar olayı bir süre tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır.

FİL SURESİ NE ZAMAN İNMİŞTİR?

Fil Suresi ya da Elemtera Suresi, Mekke döneminde inmiştir.
Mushaftaki sıralamada yüz beşinci, iniş sırasına göre on dokuzuncu sûredir.
Kâfirûn sûresinden sonra, Felak sûresinden önce Mekke’de inmiştir.
FİL SURESİ KAÇ AYET?

Fil Suresi, 5 ayetten oluşmaktadır.FİL SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

Fil Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde bulunuyor. Fil suresi, 601. sayfada başlayıp aynı sayfada bitiyor.
FİL SURESİ NEYİ ANLATIYOR?

Fil Suresi, şu konuları anlatmaktadır:

Fil Suresi önemli bir tarihi hadiseyi çok kısa ama sağlam, fasih ve etkili ayetlerle beyan etmektedir. Bu surede Allah-u Teâlâ’nın tuğyan eden Ebrehe (Mekke’ye saldırarak, Kabe’yi yıkmak isteyen Habeşli komutan) ordusuna nasıl bela nazil ettiği hikayesi anlatılmaktadır. Yani onların üzerlerine sürü-sürü kuşlar göndererek, başlarına “Siccil” (balçıktan pişirilmiş taşlar) atarak, onları yenilmiş (kırılmış - ezilmiş) ekinlere çevirdiği dile getirilmektedir.
FİL SURESİ HİKAYESİ NEDİR?

Bu sure, ''Fil Olayı'' ya da ''Fil Vakası'' olarak bilinen hadiseyi anlatmak için indirilmiştir. O dönem Yemen'in valisi, zalimlikleriyle bilinen Ebrehe adlı biriydi. Vali, ordusu ve filleriyle birlikte Kabe'yi almak için Mekke'ye geldi. Bunun öncesinde de Arapların yüzlerce devesini çalmıştı. Develerini çaldığı kişilerden biri de Hz. Muhammed'in dedesi Abdulmuttalib idi. Abdulmuttalip, develerini geri almak için Ebrehe'nin yanına gitti. Vali, kendisiyle alay ederek ''Senin tek derdin develerin, Kabe'yi merak bile etmiyorsun'' dedi. Abdulmuttalib ise cevap olarak Kabe'yi Allah'ın koruyacağını söyledi. Nitekim öyle oldu ve Ebrehe ile ordusu gökte bir anda ortaya çıkan kuşların bıraktığı taşlarla helak oldu.

FİL SURESİNE NEDEN BU İSİM VERİLMİŞTİR?

Fil Suresi, adını ilk ayette geçen “Fil” kelimesinden almıştır.
FİL SURESİ NE ZAMAN OKUNMALIDIR?

Din âlimlerinin aktardığına göre, Fil suresi, herhangi bir düşmanla karşılaşıldığı anda okunabilir. Bununla beraber, sınavlarda başarı elde etmek için de Fil suresi okunuşu yapılabilir.

Fil Suresi her zaman her yerde okunabilir. Ancak akşam ve yatsı arası okunması daha faydalıdır.

FİL SURESİ NE İÇİN OKUNUR?

Fil suresi ne için okunur, neye iyi gelir sorusunun yanıtı şu şekildedir:

Düşmanları defetmek için,
Dilek ve istekleri gerçekleşmesi için,
Allah’ın rızasını kazanmak için,
Başarılı olmak için bu sure okunabilir.
FİL SURESİ ÖLÜLER İÇİN OKUNUR MU?

İslam âlimleri, ölülere okunan dua ve sureler konusunda farklı düşüncelere sahiptir. Genel görüşe göre, sureler ölülere okunabilir.

Fil suresi de ölülere okunabilen sureler arasındadır.

FİL SURESİ ABDESTSİZ OKUNUR MU?

Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Fil suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

Keza, başörtüsü olmadan da Fil suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olmak daha iyidir.

FİL SURESİ ADETLİYKEN OKUNUR MU?

Fil suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.
EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

Ayetel Kürsi
Kunut Duaları
Sübhaneke Duası
Nasr Suresi
İnşirah Suresi
İhlas Suresi
Asr Suresi
Felak Nas Suresi
EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER

Ayetel Kürsi
Kunut Duaları
Sübhaneke Duası
Nasr Suresi
İnşirah Suresi
İhlas Suresi
Asr Suresi
Felak Nas Suresi
Yasin Suresi
Kadir Suresi
Fatiha Suresi
Duha Suresi
Fetih Suresi
Kevser Suresi
Kehf Suresi
Bakara Suresi
Salli Barik Duaları
Tebbet Suresi
Maun Suresi
Fil Suresi
Zilzal Suresi
Kureyş Suresi
Kalem Suresi
Şifa Duası
Rızık Duası
Dilek Duası
Nazar DuasıYorum Gönder

Selamün Aleyküm [Selâmet Cevap],

Blogumuzda yayınladığımız dini içerikler hakkındaki düşünceleriniz bizim için önemlidir. Bu yazı hakkındaki görüşlerinizi aşağıdaki yorum formu aracılığıyla bizimle paylaşabilirsiniz.

Yorumlarınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağız. Ancak, lütfen saygılı bir dil kullanmaya özen gösterin. Yorumlarda, herhangi bir dinî, siyasi veya etnik ayrımcılık yapılmasına izin verilmeyecektir.

Sitemizdeki diğer dini içerikler hakkındaki görüşlerinizi de bizimle paylaşabilirsiniz. Bizi takip etmeye devam edin ve katkılarınız için teşekkürler.

Allah'a emanet olun,

[Selâmet Cevap]

Dua ederiz dua bekleriz
Selam ile dua

Daha yeni Daha eski

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir

Anında haberdar olmak için selamet cevap mobil uygulamasını indir
İndirdin mi cansın güzel kardeşim